Du er her: Forside

Hvem er vi?

Aleneforeldreforeningen (Affo) er en landsomfattende interesse,- og medlemsorganisasjon for foreldre som ikke lever sammen. Affos hovedmålsetting er å bedre barns oppvekst,- og levekår. Vi er partipolitisk nøytrale og livssynsuavhengige.

Formålet til organisasjonen

Aleneforeldreforeningen (Affo) er en landsomfattende interesse,- og medlemsorganisasjon for barn og aleneforeldrefamilier.

Organisasjonens hovedmålsetting

- styrke og sikre oppvektsvilkårene til barn med foreldre som ikke lever sammen

- bedre hverdagen til aleneforeldre og fremme like muligheter for en mer aktiv deltakelse i arbeids,- og samfunnslivet

- fremme et godt samarbeid mellom foreldre som ikke lever sammen og legge til rette for gode støtteordninger som kan fremme en best mulig familiebasert omsorg for barn.

- sikre god informasjon om de relevante rettigheter som berører aleneforeldretilværelsen, herunder om foreldre med hovedomsorgen for barn, foreldre med delt omsorg for barn, og samværsforeldre.

Hva vi jobber med

- Affo er en landsorganisasjon med staus som høringsinstans og en viktig aktør i den offentlige debatten

- Vi deltar aktivt innen ulike samarbeidsforum både nasjonalt og internasjonalt

- Gjennom aktive lokallag legger Affo til rette for gode aktivitetstilbud til våre medlemmer

- Vi har en egen opplysningstjeneste tilgjengelig for alle aleneforeldre i landet. Gjennom denne tjenesten ytes relevant og viktig informasjon som berører aleneforeldretilværelsen.

- Affo driver to unike avlastningstilbud for aleneforeldre ett i Oslo som heter "Rødhette" og ett i Bærum som heter Trollhuset. Her får foreldre hjelp til barnepass på kveldstid, om natten og i helger. Dette tilbudet baserer seg på et ytelse mot ytelse-prinsipp der foreldrene får hjelpe til barnepass og gjengjelder ved å stille selv som barnepasser for andres barn. Det er ansatte til stede som sikrer at alle barn og voksne på har det bra.

Barnas beste

Vårt viktigste mål er å bedre oppvekstvilkårene til barn i aleneforeldrefamilier ved å arbeide for å unngå konflikt mellom foreldre og for å bedre aleneforeldrefamilienes økonomiske situasjon. Vi arbeider for en bedre praktisk tilrettelegging i hverdagen slik at aleneforeldre får like muligheter som andre til en aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Videre arbeider vi for at alle barn skal sikres forsvarlige oppvekstvilkår, uavhengig av foreldrenes inntekt og sivile status.

Holdningsendring

Aleneforeldre er en uensartet gruppe, og det er viktig for oss å få nyansert bildet. Vi vil bli kvitt gamle fordommer rundt den enslige forsørgeren, samværsforelderen og bidragsbetaleren. Uttrykket «enslige forsørgere» omfatter i dag både alenefedre og alenemødre, det samme gjelder samværsforelderen. Det blir også stadig mer vanlig at foreldre velger delt omsorg for barnet eller barna etter et samlivsbrudd. Det viktigste er at foreldrene finner frem til den løsningen som best ivaretar barnet eller barna.

Barn og samvær

Aleneforeldreforeningen jobber for at en skal anerkjenne de problemer og konflikter som kan oppstå mellom foreldre både i oppbruddsfasen og i etterkant av den. Vårt mål med en slik anerkjennelse er:

  • Å få bedre opplysning om hvordan dette berører barna
  • At flest mulig barn skal ha mest mulig samvær
  • Med minst mulig konflikt mellom foreldrene

Ingen forelder bør hindre barnets samvær med den andre forelderen på grunnlag av en konflikt mellom voksne. Begge foreldre er viktige for barna og samværet er først og fremst barnets rett til å ha kontakt med sine foreldre, ikke omvendt.

AFFOs arbeid

Foreningen ble startet i 1966. Politisk arbeid, informasjonsspredning og organisasjonsbygging er prioriterte oppgaver. Foreningen drives på frivillig basis av et landsstyre med medlemmer fra hele landet. Foreningen har også lokallag flere steder i landet. Arbeidet koordineres av organisasjonskonsulenten på kontoret i Oslo.

Foreningen arbeider aktivt overfor politiske myndigheter, både på sentralt og lokalt plan. For eksempel er vi involvert i Navs brukerutvalg både sentralt og på fylkesplan. Foreningen er dessuten høringsinstans i saker som vedrører aleneforeldre.

Oversikt over aktiviteter rundt om i landet finner du i kalenderen.

Engasjer deg

Har du en ide om hvordan du kan bidra til AFFOs arbeid? Da tar du kontakt. Du kan også bli kontaktperson der du bor. Da kan du hjelpe andre, blant annet ved å ta i mot henvendelser til foreningens opplysningstelefon. Noen medlemmer representerer foreningen i Navs lokale brukerutvalg. Andre jobber med ulike saker og prosjekter.

Ønsker du å starte lokallag, trenger vi ildsjeler som kan ta i et tak og sette i gang lokallag der det ikke er noe. Eller er du aktuell som styremedlem lokalt eller nasjonalt, er det bare å melde sin interesse.

Liker du å skrive kan du bidra til foreningen eller bli med i arbeidet med å skrive høringsuttalelser og debattinnlegg. Noen saker er det først og fremst AFFO som arbeider med, mens andre saker gjerne blir tatt opp i samarbeid med andre organisasjoner.

Brosjyrer

Ønsker du brosjyrer tar du kontakt med kontoret.